Verkkosivuston käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) soveltuvat Fitfarm Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”FITFARM”) verkkosivustojen, kuten esimerkiksi www.fitfarm.fi, www.one.fitfarm.fi ja 2015.fitfarm.fi (jäljempänä ”Verkkosivusto”) käyttöön. Verkkosivuston omistaa Fitfarm Oy. Henkilötietojen käsittelyyn Verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla https://www.fitfarm.fi/pages/tietosuojakaytanto ja Verkkokaupan käyttöön sovelletaan Verkkokaupan Yleisiä Ehtoja, jotka ovat saatavilla https://www.fitfarm.fi/pages/verkkokaupan-yleiset-ehdot.
Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjälle verkkokauppa, jonka kautta käyttäjä voi ostaa tavaroita ja palveluita. Verkkosivusto voidaan tarjota käytettäväksi eri päätelaitteilla ja Verkkosivusto voi päätelaitteesta riippuen sisällöltään tai toiminnoiltaan poiketa verkkoselaimen kautta käytettävästä Verkkosivustosta. Käyttämällä Verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä Käyttöehtoja, kehotamme käyttäjää lopettamasta Verkkosivuston käytön.
Verkkosivuston käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias.

2. Rekisteröityminen

Rekisteröityminen ei ole edellytyksenä Verkkosivuston käytölle ja Verkkosivustoa sekä Verkkokauppaa voidaan käyttää myös vierailijana, jolloin rekisteröitymistä ei vaadita. Käyttäjä voi rekisteröityä Verkkokauppaa varten, jolloin hänelle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili. Käyttäjätilin kautta käyttäjän on helpompi hallita Verkkokaupan kautta tekemiään tilauksia ja mahdollisia asiakaspalautuksia.
Käyttäjän ostaessa Verkkokaupan kautta verkkovalmennuspaketteja, käyttäjän vastuulla on itse huolehtia kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevaan valmennusjärjestelmään rekisteröitymisestä. Kolmannen osapuolen ylläpitämälle verkkosivustolle rekisteröitymiseen ja rekisteröitymiseen liittyviin mahdollisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja.
Verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja käyttäjän on pidettävä huolta niiden luottamuksellisesta säilyttämisestä. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa siirtää tai luovuttaa kolmannen henkilön käyttöön. Jos käyttäjä havaitsee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen henkilön käsiin, käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tästä FITFARMILLE. FITFARM varaa oikeuden harkintavaltansa mukaan sulkea käyttäjätilin väärinkäytön estämiseksi.
Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta suoritetusta toiminnasta Verkkosivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä käyttäjätiliänsä tavalla, joka vahingoittaa tai haittaa Verkkosivuston käyttöä tai toimivuutta, petollisiin tarkoituksiin, loukatakseen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai soveltuvien lakien vastaisesti. FITFARM ei ole vastuussa käyttäjätunnuksen tai salasanan luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä.
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus poistaa Verkkosivuston käyttäjätilinsä ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen info@fitfarm.fi. Käyttäjätilin poisto astuu voimaan viimeistään 48 tunnin kuluttua siitä, kun FITFARM on sähköpostitse kuitannut käyttäjätilin poistamista koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

3. Verkkosivuston käyttö

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä Verkkosivustoa seuraavilla tavoilla tai kohdistamatta Verkkosivustoa kohtaan seuraavia toimia:
  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen ja lähettäminen;
  • hakkerointi, krakkerointi tai väärän taikka turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • FITFARMIN tai kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavan tiedon tai materiaalin levittäminen tai lähettäminen;
  • käyttö tavalla, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranomaisten määräyksiä;
  • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • toiseksi henkilöksi tekeytyminen;
  • muiden käyttäjien käyttäjätunnuksen tai salasanan käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • objekti- tai binäärikoodin muuttaminen lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmiston tai ohjelmiston osien lataaminen Verkkosivustolta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa FITFARM tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).
Mikäli FITFARM katsoo käyttäjän rikkoneen näitä Käyttöehtoja ja/tai käyttäneen Verkkosivustoa laittomaan tai muuhun kiellettyyn tarkoitukseen, FITFARM voi harkintavaltansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta estää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tai poistaa rekisteröityneen käyttäjän käyttäjätilin.

4. Käyttäjän tuottama sisältö

Käyttäjän tuottaessa sisältöä (esimerkiksi kuvia, videoita, tekstejä) Verkkosivustolle, käyttäjä sitoutuu antamaan FITFARMILLE täyden, ei-yksinomaisen, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen. Mikäli käyttäjän tuottama sisältö koskee henkilötietoja, FITFARM voi käyttää tällaista sisältöä FITFARMIN tietosuojaselosteessa määritetyn mukaisesti.
Käyttäjä vakuuttaa, että sen palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän itsensä tuottamaa eikä sisältö riko soveltuvia lakeja tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että sillä on oikeus antaa FITFARMILLE oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan FITFARMIN puolesta ja FITFARMIN niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan FITFARMIA kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten esittämiä vaateita ja vahingonkorvauksia vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottamasta sisällöstä.

5. Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuden kuuluvat FITFARMILLE. Verkkovalmennuksen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien, mukaan luettuna mutta ei ainoastaan valmennussisällön, harjoitusohjelmien, ruokavalio-ohjeiden, ohjevideoiden ja koulutusmateriaalien (yhdessä jäljempänä ”Materiaali”) tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat FITFARMILLE. FITFARM myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ja rajatun oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti FITFARMILLE tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.
Materiaalin tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen lain vastaisesti tai ilman FITFARMIN ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
Immateriaalioikeudet käyttäjän tuottamaan sisältöön kuuluvat käyttäjälle. Käyttäjä antaa FITFARMILLE kuitenkin kohdassa 4 kuvatun käyttöoikeuden tuottamaansa sisältöön.

6. Vakuutukset

FITFARM tarjoaa Verkkosivuston sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla. FITFARM ei anna vakuutuksia eikä ole vastuussa Verkkosivuston toimivuudesta tai jatkuvasta saatavilla olosta. FITFARM ei myöskään anna vakuutuksia Verkkosivustolla esitettävien tai julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
FITFARM ei myöskään takaa, että Verkkosivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on Verkkosivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet, liittymät sekä tietoliikenneyhteydet.
FITFARM varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai muokata Verkkosivustoa sekä keskeyttää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tietosuojaa, Verkkosivuston huoltoa tai kehitystä, Verkkosivuston väärinkäyttöä tai muuta vastaavaa seikkaa koskevista syistä.

7. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan sellaisena kuin se on eikä FITFARM ole vastuussa sen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, FITFARM ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.
FITFARM ei myöskään vastaa miltään osin Verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai Verkkosivuston käytön seurauksena käyttäjälle voidaan lähettää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille tai palveluihin. FITFARM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käytöstä tai toiminnasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehtoihin ennen niiden käyttämistä.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. FITFARMIN ja käyttäjän väliset Verkkosivuston käyttöä tai näitä Käyttöehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Kuluttajalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Käyttäjä voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

9. Päivitykset

FITFARM varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä Käyttöehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Käyttöehdot. Nämä Käyttöehdot päivitettiin viimeksi 10.12.2019.


Haluatko maksaa liikuntaeduilla?